Dopunska izobrazba (za polaznike koji su položili osnovnu izobrazbu)

​Trajanje: 6 sati (jedan dan)

Program uključuje održavanje nastave i organizaciju ispita.

Nakon uspješno završenog programa dobiva se potvrda o položenoj dopunskoj izobrazbi koje je odobreno od strane Ministarstava poljoprivrede Republike Hrvatske.

Prijaviti se možete putem portala ePoljoprivreda: https://epoljoprivreda.mps.hr/ (prijava putem NIAS sustava e-Građani), maila obrazovanje@pou-kutina.hr ili na broj telefona 099 438 2880.

 

Osnovna izobrazba

Trajanje: 15 sati (3 dana)

Uvjeti za upis:

- navršenih 18 godina

- završena minimalno osnovna škola

Cilj izobrazbe je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Prijaviti se možete putem portala ePoljoprivreda: https://epoljoprivreda.mps.hr/ (prijava putem NIAS sustava e-Građani), maila obrazovanje@pou-kutina.hr ili na broj telefona 099 438 2880.

--

Više informacija možete pročitati u:

ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_573.html