PROGRAMI OBRAZOVANJA PREKO VAUČERA

(BESPLATNO ZA POLAZNIKE!)

 

1. Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja

Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina

Trajanje programa: Program traje 150 nastavnih sati, od čega je 50 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 85 sati učenje temeljeno na radu i 15 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, punoljetnost i liječnička svjedodžba medicine rada

Cijena programa: 1.351,25 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 1.351,25 EUR

Moduli učenja: Osnove ekološke proizvodnje i tehnologije uzgoja ljekovitog bilja

                         Osnove ekološke zaštite ljekovitog bilja

Kompetencije koje se programom stječu:

1. Koristiti vrtni i ručni alat poštujući mjere zaštite pri radu

2. Provoditi proces biljne proizvodnje kontinuirano prema pravilima struke na konvencionalan i/ili ekološki način samostalno i u timu

3. Provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama

4. Provesti dopunsku obradu tla na njivi

5. Izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura

6. Procijeniti stanje kultura za određivanje vremena za žetvu i/ili berbu

7. Provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura

8. Prepoznati korove u usjevu/nasadima

9. Prepoznati bolesti na biljkama

10. Prepoznati štetnike na biljkama

11. Primijeniti sredstva za zaštitu bilja sukladno karakteristikama i uputama sprječavajući fitotiksičnost i toksičnost

12. Pravilno koristiti uređaje i strojeve za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja

13. Sudjelovati u pripremi ekoloških pripravaka za zaštitu bilja

                          

 

2. Knjigovođa/ knjigovotkinja

Sektor: Ekonomija i trgovina

Trajanje programa: Program traje 350 nastavnih sata, od čega je 85 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 140 sata učenje temeljeno na radu i 125 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: Najmanje završena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa:  767,27 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 767,27 EUR

Moduli učenja: Uvod u računovodstvo
                            Imovine i obveze
                            Rashodi, prihodi i financijski rezultat
                            Knjigovodstvo na računalu

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

 

3. Asistent/ asistentica za upravljanje EU projektima

Sektor: Ekonomija i trgovina

Trajanje programa: Program traje 350 nastavnih sata, od čega je 102 sata vođeni proces učenja i poučavanja, 118 sati učenje temeljeno na radu i 130 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: Najmanje završena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa:  751,61 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 751,61 EUR 

Moduli učenja: Osnove EU fondova
                            Osnove projektnog upravljanja
                            Osnove javne nabave

Kompetencije koje se programom stječu:

1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju

2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada

3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema

4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima

5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta

6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom

7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva

8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta

9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)

10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

 

 

4. Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Sektor: Promet i logistika

Trajanje programa: Program traje 150 nastavna sata, od čega je 24 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 117 sata učenje temeljeno na radu i 9 sata samostalne aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: Najmanje završena osnovna škola

Cijena programa: 469,31 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 469,31 EUR

Moduli učenja:  Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Kompetencije koje se programom stječu:

1. Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe

2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu

3. Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu

4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta

5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe

6. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu

7. Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

 

5. Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

Sektor: Ekonomija i trgovina

Trajanje programa: Program traje 50 nastavnih sati, od čega je 10 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 35 sata učenje temeljeno na radu i 5 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: Najmanje završena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa: 150,11 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 150,11 EUR 

Moduli učenja: Knjigovodstvo na računalu
                            Uredska zaštita na radu

Kompetencije koje se programom stječu:

1. ažurirati poslovne promjene u skladu s vremenom nastale promjene

2. pripremati i slati popunjene obrasce putem e-aplikacija

3. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka

4. voditi razne evidencije i osiguravati njihovu točnost i ažurnost

5. ažurirati izvještaje u aplikacijama

6. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

 

6. Ekološka proizvodnja povrća

Trajanje programa: ukupno 150 sati, od čega je 35 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 100 sati učenje temeljeno na radu i 15 sati samostalnih aktivnosti polaznika

Uvjet za upis: završena osnovna škola, punoljetnost i liječnička svjedodžba medicine rada

Cijena programa: 1.351,25 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 1.351,25 EUR 

Moduli učenja: Planiranje ekološkog povrtnjaka

                         Osnovni proces ekološke proizvodnje povrća

 

7. Ekološka proizvodnja voća

Trajanje programa: ukupno 125 sati, od čega je 40 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 65 sati učenje temeljeno na radu i 20 sati samostalnih aktivnosti polaznika

Uvjet za upis: završena osnovna škola, punoljetnost i liječnička svjedodžba medicine rada

Cijena programa: 1.055,15 EUR 

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 1.055,15 EUR 

Moduli učenja: Osnove ekološke proizvodnje i uzgoja voća

                          Ekološka zaštita i njega voćaka

                          Berba voća

 

8. Internetski marketing i brendiranje

Trajanje programa: ukupno 225 sati, od čega je 77 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 84 sata učenje temeljeno na radu i 64 sati samostalnih aktivnosti polaznika

Uvjet za upis: završena četverogodišnja srednja škola

Cijena programa: 544,83 EUR

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje:  544,83 EUR

Moduli učenja: Marketinška komunikacija u online poslovanju

                         Internetska marketinška kampanja u svrhu promocije i brendiranja

 

9. Upravljanje i održavanje automatiziranih i robotskih sustava

Trajanje programa: ukupno 225 sati, od čega je 45 sati vođenog procesa učenja i poučavanja, 135 sati učenja temeljenog na radu i 45 sati samostalnih aktivnosti polaznika

Uvjet za upis: završena najmanje trogodišnja srednja škola iz sektora elektrotehnike i računarstva 

Cijena programa: 1.814,19  EUR

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje:  1.814,19  EUR

Moduli učenja: Upravljanje i održavanje automatiziranih sustava

                         Upravljanje i održavanje robotskih sustava

 

OSTALI PROGRAMI (UZ VLASTITO PLAĆANJE):

 

Program osposobljavanja za poslove dadilje

Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 178 sati, vježbe u trajanju od 72 sata, te praktična nastava u trajanju od 150 sati.

Uvjet za upis: najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: skrbe se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života, obavlja djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke, komunicira s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način, skrbi se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta, provodi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta, provodi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi, organizira igru, rekreaciju i zabavu za dijete, nadzire školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja, primjenjuje pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Cijena programa: 557,00 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 597,00 EUR mjesečnim uplatnicama do duljine trajanja tečaja, prva rata u prvom tjednu programa.

Program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi 

Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa: Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, od čega je 90 sati vođenog procesa učenja i poučavanja, 122 sata učenja temeljenog na radu i 38 sati samostalnih aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: završena najmanje četverogodišnja srednja škola.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: razlikuje i primjenjuje osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima, provodi i pruža podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka. Osigurava inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole, komunicira na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima, koristi podršku mobilnog stručnog tima, primjenjuje mjere sigurnosti i pruža prvu pomoć

Cijena programa: 424,00 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 464,00 EUR mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja.

 

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja

Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom, teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: razlikuje, odabire i koristi odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, prepoznaje promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicira na primjeren način s korisnicima i primjenjuje pravila  poslovnog bontona, primjenjuje pravila i postupke higijene prostora i pribora, primjenjuje pravila zaštite na radu i pruža prvu pomoć.

Cijena programa: 610,50 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 663,60 EUR mjesečnim uplatnicama do duljine trajanja tečaja, prva rata u prvom tjednu programa.

Program osposobljavanja za gerontodomaćice

Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa: Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: prepoznaje i razlikuje potrebe osoba treće životne dobi te im pomaže primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagođava načine pripreme obroka/priprema ga ili dostavlja hranu korisniku, koristi odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagođava i obavlja poslove potrebama starije osobe i u uvjetima kućanstva, komunicira na primjeren način sa starijim osobama i primjenjuje pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama, primjenjuje pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Cijena programa: 350,00 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 400,00 EUR mjesečnim uplatnicama do duljine trajanja tečaja, prva rata u prvom tjednu programa.

 

PROGRAMI UČENJA STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE - VERIFICIRANI

 

Engleski jezik – razine A1 do C2, sve razine po 140 sati, osim B1 koja je 280 sati

Njemački jezik - razine A1 do C2, sve razine po 140 sati, osim B1 koja je 280 sati

Francuski jezik - razine A1 do C2, sve razine po 140 sati, osim B1 koja je 280 sati

Talijanski jezik - razine A1 do C2, sve razine po 140 sati, osim B1 koja je 280 sati

Ruski jezik - razine A1 i A2, po 140 sati

 

Cijena: 411,40 EUR jednokratno ili 451,20 EUR na rate

 

PROGRAMI UČENJA STRANIH JEZIKA – NEVERIFICIRANI

 

Engleski jezik za djecu – 60 sati

Francuski jezik za djecu – 60 sati

Ubrzani tečaj engleskog jezika – 60 sati

Ubrzani tečaj njemačkog jezika – 60 sati

 

Cijena: 185,80 EUR jednokratno ili 225,60 EUR na rate